Monterings / Skötselinstruktioner för Prestige 2015 Mod. M3380

HOPSÄTTNING AV VAGNEN

Bruksanvisning och information för Duo-kombi Eurobaby Prestige 2015

OBS! Svensk text finns nedanför bilden

barnvagnar


MONTERING AV VAGNEN

# Använd alltid en matta vid hopmontering av vagnen för att undvika skador på golvet.
# Öppna Kartongen i den övre ändan. Tag ur Liggdelen först, regnskyddet och de två framhjulen med monterad gaffel och bakhjulen är bipackade
    i plastpåsar.
# Drag upp hela chassit (ramen ur kartongen) Sittdelen medföljer automatiskt när Ni gör detta.
# Titta i den den svenska bruksanvisningen ( Bild 1 till Vä) om " Release storage Latch" , Drag ut transportspärrren som sitter på högra ramröret ned på
    höger sida. = Lossa den svarta transportspärren som sitter på Höger ramrör, genom att dra ut den så att chassit öppnar sig när Ni fäller upp chassit.
# Lyft sedan upp ramen i driftsläge och vänd vagnen så att den står upp och ned.  Se till att alla låsningar knäpper i ordentligt.
# När ramen är uppfälld börjar Ni med att sätta in de två framhjulen i hålen på framgaffelanslutningen    Se: (Bild 2)
# Om Ni vill ta loss framhjulen för rengöring: Tryck på den lilla svarta knappen som sitter på plastkåpan längst upp.
# Montera nu fast den lösa bakaxeln i ramens underkants rör. Kontrollera att axeln sitter fast ordentligt i ramen.
# Därefter sätt i hjulen bak i hålen som finns på vänster och höger sida av bakaxeln, se till att det klickar till och att hjulen sitter fast.
# LÅSNINGARNA: DET FINNS EN PÅ VÄNSTRA SIDAN & EN PÅ HÖGRA SIDAN PÅ OVANSIDAN AV BAKAXELN Se bild 6 & 9
# Om Ni vill ta av bakhjulen så trycker Ni drar Ni upp knapparna som sitter på hjul xelns ovansida vä+ hö sida ( En för varje hjul bak)
# Det finns på baksidan av framhjulens gafflar en låsning på varje gaffel som Ni kan låsa hjulen med så de inte kan rotera och vara svängbara.
# (Lås alltid hjulen när det är snö, gyttigt eller grusigt vid användandet av vagnen.)

VÄND NU VAGNEN TILL NORMALT DRIFTSLÄGE

# JUSTERING AV HANDTAGETS HÖJD:Tryck in den svarta knappen på mitten på handtaget och drag upp teleskopstyret till önskat läge. Se bild


# FÖR ATT MONTERA LIGGDELEN I RAMEN: LIGGDELEN, Lossa dragkedjorna , Tag ur madrassen , drag sedan de två metallstagen till
   mitten på de svarta plaststoppen  som finns i botten på liggdelen så att liggdelen reser sig upp och lägg ide tvättbara innerdelen och madrassen igen,
   och drag upp suffletten på liggdelen.

# Tag nu ur liggdelen ur ramen igen genom att lyfta i handtaget på suffletten och genom att trycka in de två svarta knapparna tills det klickar till. De
   sitter på framsidan av det högra och vänstra ramfästet i ramen.
# Sätt nu i Liggdelen igen och se efter hur gungfunktioen av liggdelen fungerar. Under liggdelen i framkant finns ett stag som man kan fälla ned om man inte
   önskar använda gungfunktionen. Om Ni fällt ned staget så skall det förankras i staget som håller varukorgen. Det finns ett särskilt hål i tyget för detta.
Kom ihåg Ni kan inte fälla ihopvagnen om inte gungfunktionen är i funktion.( = Liggdelen ej i helt fast läge)
# Om Ni vill justera suffletten på liggdelen, tryck in de två små svarta knapparna samtidigt som finns på insidan av sufflettens vä + hö sida
Montera nu ur liggdelen genom att trycka in de två svarta knapparna på hö resp vä sida på ramlåsen!

# Montera sedan sittdelen i ramen genom att sätta i den i de svart/gråa fästena på sittdelen i ramens motsvarade fäste.
# (Se till att det " Klickar till ordentligt, så att sittdelen verkligen sitter fast i ramen ordentligt. Kontrollera så att inte tyg kommer emellan i infästningen )
# (Börja med att sätta fast suffletten i sittdelen genom att föra in de nedre sufflettplastskenorna på hö resp vä sida de motsvarnde fästena i sittdelens
    metall ram)
# FÖR ATT TA BORT SUFFLETTEN : Tryck in spärrarna som sitter i ändarna på infästningen så att Ni kan dra ur suffletten ur fästena.
# Sittdelen kan monteras i båda riktningarna, så Ni kan se barnet eller att barnet kan se framåt.
# På sittdelens fäste mot ramen finns en svart knapp, med denna ställer Ni in önskad lutning i de tre lägen som sittdelen har.
# OBS!! Tvinga inte in sittdelens olika lägen, om det är lite kärvt, så släpp ut knapparna igen och rör sittdelen lite grand utan att trycka in dem så går det
    lättare att  ställa in lägena på sittdelen när Ni återigen trycker in ställknapparna på sidan av sittdelen.( Bild A & B ) .
# Montera nu sittvagnsbarriären genom att föra in de två metallfästena i motsvarande infästning i sittdelns ram.
# För att ta loss sittvagnsbarriären tryck in de två svarta knapparna som sitter på sittdelens raminfästningar för sittvagnsbarriären.
# Sittvagnsbarriären kan lossas på ena sidan, och då kan man vrida den så att man lätt kan placera barnet i sittdelen.
# DET ÄR FÖRBJUDET ATT LYFTA BARN OCH SITTDEL SAMTIDIGT I SITTVAGNSBARRIÄREN VID NÅGOT ENDA
   TILLFÄLLE !!

# Använd alltid selarna när barn vistas i sittdelen, samt justera 5 p.selen så att den är anpassad till barnets storlek.
# Bilbarnstolen (Tillval) : Montera den på samma sätt som sittdelen eller liggdelen.

# Bromsarna: (Bild = Parkeringsbromsens funktion)

# Parkeringsbromsen får endast användas när vagnen står absolut helt stilla.
# Försök inte rulla vagnen med bromsarna anbringade. Se till att Ni före promenad har lossat bromsen.
# För att vagnen inte skall röra sig vid i lastning av varor eller barn ha alltid bromsen anbringad så att den inte kan rulla iväg.
# Vid transport i Buss, Tåg, Pendeltåg ,Tunnelbana ställ aldrig vagnen i färdmedlets färdriktning.
# Förvaring. Ställ aldrig vagnen så att barn kan leka med vagnen eller i vagnen. (BARNVAGNEN ÄR INGEN LEKSAK.)
# Försök icke att fälla ihop vagnen eller fälla upp vagnen med barnet i liggdelen eller sittdelen eller bilbarnstolen monterad. Förvara endast vagnen i torrt
   utrymme.
   EJ BALKONG; TVÄTTSTUGA, BASTU ELLER ANNAT VÅTUTRYMME.
# Vagnen får ej ställas på Linoleumgolv , parkettgolv utan skyddsunderlag.
# Tag alltid bort framhjulen ur framgafflarna vid förvaring länge tid än 14 dagar

För att fälla ihop vagnen ! OBS! Kom ihåg Ni kan inte fälla ihopvagnen om inte gungfunktionen är i funktion.( = Liggdelen ej i fast läge)

# Lägg först i bromsen.
# Tryck sedan in den lilla svarta säkerhetsspärren som sitter på högra delen av rämröret och dra sedan upp båda de svarta plastbitarna som sitter längst
    upp på ramrörens vänstra och högra sida, då fälls vagnen ihop, och Ni kan fälla ihop vagnen till transportläge till bilen.
# Om Ni vill fälla upp vagnen från detta läge, lyft i handtaget och lossa den svarta säkerhetspätten se till att låsningarna " klickar" i ordentligt.
# Låt alltid vagnen torka före Ni skall förvara den i lämpligt torrt utrymme.

Tvättrekommendationer :
Ni kan tvätta alla lösa textilier i max 40 grader, Tag först bort alla delar som inte är tyg innan Ni tvättar vagnens tygdelar. Ej torktumling,ej centrifugering. End, dropptorkning)

Avslutningsvis hoppas vi att vagnen skall uppfylla era krav och att den skall vara Er såväl till nytta som glädje.
Alla vagnarna uppfyller de stränga EU reglerna om Barnsäkerhet EN 1.888 med A1, A2, A3 tilläggen som gäller för den Svenska / Nordiska marknaden.