Monterings / Skötselinstruktioner för Prestige 2015 Mod. ST168

HOPSÄTTNING AV VAGNEN

Bruksanvisning och information för Duo-kombi Eurobaby Prestige 2015

OBS! Svensk text finns nedanför bilden

barnvagnar
# Använd alltid en matta vid hopmontering av vagnen för att undvika skador på golvet.
# Öppna Kartongen i den övre ändan. Tag ur Liggdelen först, regnskyddet och de två framhjulen med monterad gaffel och bakhjulen är bipackade i plastpåsar.
# Drag upp hela chassit (ramen ur kartongen) Sittdelen medföljer automatiskt när Ni gör detta.
# Titta i den engelska bruksanvisningen ( Bild 1 ) om " Release storage Latch" , Drag upp upp transportspärrren som sitter längst ned på vänster sida. = Lossa    den svarta transportspärren som sitter längst ner på vänster ramrör, genom att dra upp den så att chassit öppnar sig .
# Lyft sedan upp ramen i driftsläge och vänd vagnen så att den står upp och ned.  Se till att alla låsningar knäpper i ordentligt.
# När ramen är uppfälld börjar Ni med att sätta in de två framhjulen i hålen på framgaffelanslutningen    Se: (Bild 6)
# Om Ni vill ta loss framhjulen för rengöring: Tryck på den lilla svarta knappen som sitter på plastkåpan längst upp.
# Montera nu bakhjulen. Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt och att hjullåsningen klickar i ordentligt.
# LÅSNINGARNA : DET FINNS EN PÅ VÄNSTRA SIDAN OCH EN PÅ HÖGRA SIDAN PÅ UNDERSIDAN AV BROMSOKET.
#Om Ni vill ta av bakhjulen så trycker Ni in metallklammern som sitter på undersidan av bromsoket på vä+ hö sida ( En för varje hjul bak)
# Det finns på plaststycket i framkant en låsning på varje gaffel som ni kan låsa hjulen med så de inte kan rotera och svängbara.
# (Lås alltid hjulen när det är snö, gyttigt eller grusigt vid användandet av vagnen.)

VÄND NU VAGNEN TILL NORMALT DRIFTSLÄGE

# JUSTERING AV HANDTAGETS HÖJD: Tryck in båda de svarta knapparna och drag upp teleskopstyret till önskat läge.
# FÖR ATT MONTERA LIGGDELEN I RAMEN: LIGGDELEN, Tag ur madrassen , drag sedan de två metallstagen till mitten på de svarta plaststoppen    som finns i botten på liggdelen så att liggdelen reser sig upp och lägg i madrassen igen, och drag upp suffletten på liggdelen.
# Tag nu ur liggdelen ur ramen igen genom att lyfta i handtaget på suffletten och genom att trycka in den blanka lilla knappen som sitter på framsidan av det högra     ramfästet i ramen.
# Om Ni vill justera suffletten på liggdelen, tryck in de små svarta knapparna samtidigt som finns på utsidan av sufflettens vä + hö sida
# Montera sedan sittdelen i ramen genom att sätta i den i de svarta plastfästena i ramens motsvarade fäste.
# (Se till att det " Klickar till ordentligt, så att sittdelen verkligen sitter fast i ramen ordentligt. Kontrollera så att inte tyg kommer emellan i infästningen )
# (Börja med att sätta fast suffletten i sittdelen genom att föra in de nedre sufflettplastskenorna på hö resp vä sida de motsvarnde fästena i sittdelens metall ram)
# (Se till att plastfästena klickar i ordentligt genom att föra suffletfästet så långt in att det klickar i ordentligt..
# FÖR ATT TA BORT SUFFLETTEN : Dra upp spärrarna som sitter i ändarna på infästningen så att Ni kan dra ur sufflettfästena
# Sittdelen kan monteras i båda riktningarna, så Ni kan se barnet eller att barnet kan se framåt.
# På sittdelens fäste mot ramen finns en svart knapp, med denna ställer Ni in önskad lutning i de tre lägen som sittdelen har.
# OBS!! Tvinga inte in sittdelens olika lägen, om det är lite kärvt, så släpp ut knapparna igen och rör sittdelen lite grand utan att trycka in dem så går det lättare att
  ställa in lägena på sittdelen när Ni återigen trycker in ställknapparna ( Bild 8 ) i engelska bruksanvisningen.
# Montera nu sittvagnsbarriären genom att föra in de två metallfästena i motsvarande infästning i sittdelns ram.
# För att ta loss sittvagnsbarriären tryck in de två svarta knapparna som sitter på sittdelens raminfästningar för sittvagnsbarriären.
# Sittvagnsbarriären kan lossas på ena sidan, och då kan man vrida den så att man lätt kan placera barnet i sittdelen.
# DET ÄR FÖRBJUDET ATT LYFTA BARN OCH SITTDEL SAMTIDIGT I SITTVAGNSBARRIÄREN VID NÅGOT ENDA TILLFÄLLE !!
# Använd alltid selarna när barn vistas i sittdelen, samt justera 5 p.selen så att den är anpassad till barnets storlek.
# Bilbarnstolen (Tillval) : Montera den genom att först montera på de adaptrar som medföljer stolen i stolen egna infästningar, dessa kan sedan sitta kvar     även om Ni monterar bilbarnstolen i bilen.

# Bromsarna:(Se Bild 7) Using The Brakes

# Parkeringsbromsen får endast användas när vagnen står absolut helt still.
# Försök inte rulla vagnen med bromsarna anbringade. Se till att Ni före promenad har lossat bromsen, bromspinnarna kan gå av om ej bromsen lossats.
# För att vagnen inte skall röra sig vid i lastning av varor eller barn ha alltid bromsen ilagd så att den inte kan rulla iväg. (Se bild 7)
# Vid transport i Buss, Tåg, Pendeltåg ,Tunnelbana ställ aldrig vagnen i färdmedlets färdriktning.
# Förvaring. Ställ aldrig vagnen så att barn kan leka med vagnen eller i vagnen. (BARNVAGNEN ÄR INGEN LEKSAK.)
# Försök icke att fälla ihop vagnen eller fälla upp vagnen med barnet i liggdelen eller sittdelen eller bilbarnstolen monterad. Förvara endast vagnen i torrt utrymme.
   EJ BALKONG; TVÄTTSTUGA, BASTU ELLER BADRUM
# Vagnen får ej ställas på Linoleumgolv , parkettgolv utan skyddsunderlag.
# Tag alltid bort framhjulen ur framgafflarna vid förvaring länge tid än 14 dagar

För att fälla ihop vagnen

# Lägg först i bromsen.
# Håll sedan in den lilla svarta säkerhetsspärren som sitter på vänstra delen av handtaget och tryck sedan in den större spärren som sitter på undersidan av    handtaget (Håll båda intryckta samtidigt), därefter håller Ni dessa två spärrar intryckta och drar upp den svarta tredje spärren som sitter på vänstra sidan av
   ramröret som går upp till handtaget, då fälls vagnen ihop, och Ni kan fälla ihop vagnen till transportläge till bilen.
# Om Ni vill fälla upp vagnen från detta läge, lyft i handtaget och se till att låsningarna " klickar" i ordentligt.
# Låt alltid vagnen torka före Ni skall förvara den i lämpligt torrt utrymme.

Tvättrekommendationer :
Ni kan tvätta alla lösa textilier i max 40 grader, Tag först bort alla delar som inte är tyg innan Ni tvättar vagnens tygdelar. Ej torktumling,ej centrifugering. End, dropptorkning)

Avslutningsvis hoppas vi att vagnen skall uppfylla era krav och att den skall vara Er såväl till nytta som glädje.
Alla vagnarna uppfyller de stränga EU reglerna om Barnsäkerhet EN 1.888 med A1, A2, A3 tilläggen som gäller för den Svenska / Nordiska marknaden.