Eurobaby Barnvagnar Modell Stockholm ,Barcelona, Simba

Bruksanvisning och skötselråd. Bilder finner ni längre ned i denna skötselanvisning

A. Information

 • Läs alltid denna information noggrant om du inte är säker på vagnens funktion.

 • Felaktig användning gör vagnens livslängd kortare och kan i extrema fall
      tillintetgöra flera viktiga funktioner.

 • Barnvagnarna får endast användas för att transportera ett enda barn i , ej till frakt av
     saker med vikt över 15 kg, eller användas som lekredskap.

 • Häng inte tunga matkassar på handtaget eller snedbelasta vagnen, det kan innebära risk för tippning.

 • Lämna aldrig barnet utan uppsikt i vagnen.

 • Använd alltid den fabriksmonterade selen när barnet sitter i vagnen.

 • Lämna aldrig vagnen obromsad, även om vagnen är tom. En tom vagn som rullar iväg själv kan lätt
     förorsaka en olycka.

 • Byt till sittdelen så fort barnet kan sitta själv, detta brukar inträffa vid ca 6-8 mån.

 • Använd inte babyliften som permanent säng, och Absolut inte de mjuka liftarna.


  Eurobaby barnvagnar har 1 års garanti . Du har också rätt enligt konsumentköplagen att reklamera ett fabriksfel som funnits vid leveransen i upptill 3 år efter inköpstillfället. Ett sådant fel kan vara ett generellt fel, eller ett fel som fanns på varan vid inköpstillfället där vi inte har gjort en överenskommelse om acceptans av felet, (t.ex ett skönhetsfel). Vid reklamation av sådana fel utanför den 1 åriga garantin ligger bevisbördan hos köparen.

  Garantin gäller EJ om skadan uppstått genom: (från Konsumentverkets hemsida)

 • En olyckshändelse efter det att du fått varan.
 • Onormal användning eller vanvård.
 • Att du låtit bli att följa skötsel och serviceanvisningar.
 • Vagnen bytt ägare efter det att det gått sex månader från inköpstillfället.

  Skötselråd

 • Det krävs ingen avancerad skötsel av Eurobaby barnvagnar.
 • Förvara inte vagnen utomhus, och håll den alltid ren och torr.
 • Ta av hjulen var tredje månad, torka av hjulaxlarna med trasa.
 • Kontrollera alltid att lufthjulen håller det lufttrycket som står angivet på däcken
 • Tygdelarna på vagnen kan tas loss och tvättas i maskin i max. 40 grader.
 • Torktumla EJ - dropptorka.

  B.) Handledning vid hantering av ryggstöd e.t.c.

  Hantering av ryggstödet ( 3 lägen)

 • Från liggläge-dra upp ryggstödet tills önskat läge nås. Ta i det runda handtaget på baksidan
     av ryggstödet och få därmed en lättare manövrering av ryggstödet.
 • Från sittläge - dra handtaget på baksidan av ryggstödet något uppåt, och tryck ned ryggstödet tills ni
     får det läge som önskas .

  Upp och nedfällning av fotstödet.

 • Från sittläge (med nedfällt fotstöd )-Dra upp fotstödet tills önskat läge uppnås.
 • Från liggläge (när fotstödet är i plant läge)-tryck in de båda knapparna som finns på fotstödet längst in
     på vardera sidan av fotstödet och tryck sedan ner fotstödet till önskat läge.

  Om ni vill byta färdriktning på styret eller ändra sittdelens färdriktning :

  Modellerna Barcelona , Stockholm och sittvagnen Comfort.
 • På dessa modeller byter man färdriktning genom att vända sittdelen om .
 • Tryck in de 4 röda plastlåsningarna (Mod Stockholm Barcelona) i chassits låsmekanismer (2 på varje sida
 • Lyft upp sittdelen och vänd den om så barnet kan se framåt. Därefter kan Ni sänka ned sittdelen i de
     öppna chassilåsen som låser sig automatiskt.
 • Kontrollera alltid att sittdelen sitter fast ordentligt.

  Modell Simba
 • Denna två modell är försedd med ett vändbart styre, styret kan låsas åt valfritt håll .
 • Flytta först styret till den sida där suffletten sitter. Kontrollera att ingenting finns i vägen
     (liftens handtag, eller andra saker såsom kläder e.t.c ) och flytta över styret till den andra sidan.
 • Dra upp plastknapparna som sitter stax ovanför armstödet och lyft uppåt och fäll ihop vagnen.
 • Kontrollera att handtaget sitter fast efter att ni fällt upp vagnen igen, och se att det sitter fast i låsningen.
 • Anbringa nu de båda säkerhetsspärrarna igen, de på den sidan som du valt som färdriktning.

  ) skall staget som finns längst fram användas.

  Om barnet skall åka åt det håll så handledaren ser barnet skall det bakre metallstaget användas. Tryck sedan ner sittdelen mot metallstagen så låser sittdelen sig fast automatiskt. Det hörs då ett klickljud. Om barnet skall se framåt används det främre metallstage.

  Parkeringsbromsens funktion :
  Modell Stockholm Barcelona och Sittvagen Comfort.

 • Dessa modeller har broms som verkar mot däcken
 • Bromsen frigörs genom att man drar upp det långa bromsstaget med foten.

  Modell Simba
 • På denna modell finns det dubbla bromsar, ett system för framåtvänd körd vagn och ett system för
     bakåtvänd körd vagn, så man kan lägga i en broms oavsett vilken färdriktning man valt på styret.
 • Bromsarna är av kugghjulstyp och man lägger i dem med att man trampa ned bromsstaget.
 • Bromsen tas loss genom att man med foten lyfter upp bromsstaget resp fram eller bak på vagnen.

  Vagnarnas ihopfällningssystem:

  Modell Barcelona , Stockholm och sittvagnen Comfort
 • Dra upp de två svarta rörlåsen som finns på ramrören på bägge sidorna( nederst( på styret .
 • Fäll sedan ihop styret . Detta läge är användbart i trånga utrymmen t.ex. små hissar.
 • Om Ni önskar fälla ihop vagnen totalt , backa då styret uppåt någon centimeter och dra upp
     säkerhetspärrsöglan ( spärren) som hänger löst nedanför rörlåset på den högra sidan av vagnen.
 • Fäll först ned suffletten så den inte skadas när du fäller ihop vagnen.
 • För att återställa vagnen till fullt körläge dra upp styret , och allt sker nu automatiskt och låsen och
     spärren låser sig ordentligt av sig själv .

  Modell Cool:
  Det stora svarta handtaget på vä+ hö sida är till för att lyfta vagnen i.


  För att få vagnen så liten som möjligt om Ni har en bil med litet bagageutrymme tag då loss de två framhjulen. (Mycket lätt) Sitter med två stora svarta knappar, en på varje framgaffel.

  Hur man anbringar sittvagnsbarriärerna :

  Modell Barcelona ,Stockholm, och Sittvagnen Comfort.
 • Ta loss fästanordningarna som finns från barriärens båda sidor genom att trycka in spärrbiten som sitter i
     de rektangulära hålen som vetter mot ytter sidan av barriärens båda sidor.
 • Tag loss klädseln över armstöden, detta gör man genom att öppna de två tryckknapparna som finns på
     sidotygerna av armstödet på vagnen. ( Vä+ Hö)
 • Öppna plastfästet som ni nyss tog loss från barriären, och sätt dem runt ramrören på metallarmstöden,
      inuti plastfästen finns en plastpigg som ni skall trycka in i de instansade hålen på resp. sida ( vä + Hö )
      av armstödsrören. Det rektangulära hålet skall alltid vara utåt, tryck nu ihop plastdelarna
 • Sätt sedan tillbaka klädseln så att plastfästena sticker upp och tryck sedan ihop trycknapparna.
     OBS ! på båda sidorna av vagnen .
 • Tryck sedan ner sittvagnsbarriären i sitt fäste samtidigt som du som du håller ihop platsdelarna, först det
     ena fästet och sedan det andra fästet, det hörs ett klick och barriären sitter fast ordentligt i infästningarna.
 • Dra sedan upp mittsleifen (reflextygbiten ) över sittvagnsbygeln och tryck ihop tryckknappen .

  Sittbarriären kläms fast med de svarta klammer som finns på denna, direkt på ramröret nedan för hopfällningshandtaget.

  Modell Simba
 • Sittvagnsbarriären och fotförlängningsskyddet som finns med, monteras rakt framifrån
 • Tryck in knapparna som finns på sidorna och tryck barriären på plats.

  Hjulfastsättning alla modeller :
 • Tryck in spärren som finns i mitten av hjulet och dra av eller sätt dit hjulet.
 • Vid ditsättning av hjulen: Hjulet måste in ända till det tar stopp därefter släpp upp spärren och dra
     hjulet något utåt, ända tills man hör att det klickar till.
 • Kontrollera sedan att hjulet sitter fast.
     OBS ! Detta bör man också göra före varje promenad med vagnen.

  Hur suffletten fungerar:

  Eurobaby modellernas suffletter är avtagbara. Sulkivagnen Comfort, lossar man från styret.
  Modell Simba, Stockholm och Barcelona har dessutom delbar sufflett med inbyggt urfallskydd.

  Man justerar suffletterna medelst de två knapparna som sitter på insidan längst ned på suffletterma.
  och med dragkedja fastsatt nät som är en säkerhetsdetalj och som också är ett ramla urskydd.


  Montering av liggdelen (eller sittdelen)

  Öppna de fyra låsen på chassit genom att dra och ner utlösningsknapparna på de fyra låsen så det öppnar sig.

  Sätt därefter i Liggdelen i dessa 4 chassi lås genom att låta de två metallstagen på sidan av liggdelen) passa i infästningarna i alla de fyra låsanordningarna. Kontrollera att Liggdelen sitter fast ordentligt.

  Man kan bära liggdelen med barnet i med handtaget som sitter längst upp på suffletten.

  Suffletten på liggdelen sitter fast i liggdelen, och kan justeras lämpligt genom att man trycker in båda knapparna Hö+ Vä samtidigt. De sitter på insidan av suffletten längst ner. Vagnen är nu klar att användas som liggvagn.

  Montering av sittdelen . Tag först bort Liggdelen!

  Sätt sedan i sittdelen så den sitter fast i de två sidogående metallstagen. Det skall höras ett klick.

  1.) I övre kanterna på tyget på sittdelen finns två små hål Vä+ Hö sida dessa används för att spänna fast det övre tyget i chassit vid det ställbara styrets knäled nedersta genomgående delbara skruv. 2.) Man behöver Två stjärnskruvmejslar till denna operation.

  3.) Skruva loss den skruv som sitter längst vid knäleden för ställbara handtaget.

  4.) Sätt klädselns övre del = metallklädda hålet i klädseln vid hålet och styr in skruven som nyligen skruvats loss.
  5.) Dra åt skruven ordentligt med stjärnskruvmejslarna.

  6.) Upprepa proceduren på andra sidan med klädseln och skruvarna.

  7.) Det finns två dragkedjor på vardera sidan av klädseln, dessa är till för att justera sittläget mellan sittläge och fullt liggläge. 8.) Dra alltid upp dragkedjorna till toppen av dragkedjan

  Vagnen är nu klar att användas som sittvagn.
  9.) Vill Ni använda fullt liggläge dra ner båda två dragkedjorna fullt ut på båda sidorna.

  Vill Ni ha halvt liggläge låt den ena dragkedjan vara stängd och den andra helt öppen.

  Använd alltid 5 punkt selarna när barnet sitter i vagnen och använd alltid sittbarriären när barnet sitter/ ligger i sittdelen. Sittdelen skall vara vänd framåt

  Avslutningsvis hoppas vi att Eurobaby vagnen skall uppfylla era krav och att den skall vara Er såväl till nytta som glädje.
  Alla vagnarna uppfyller de stränga EU reglerna om barnsäkerhet: EN 1.888 med tillägget för den Svenska/ Nordiska marknaden, inkl. det s.k. A2 tillägget som gäller för de ställbara handtagen på vagnarna.
  Ref nr En 1.888, Modell Barcelona, Stockholm, : IBN 5598, F-1 Lab. i Köpenhamn
  Ref nr EN 1.888, Modell Hannover, Simba : SP650065 Sveriges Provningsanstalt,Borås.